MOCA-prosjektet er en del av CAGE. Målet er å kvantifisere effektene metan fra gasshydrater i havbunnen har på atmosfæren i dag og hvilken påvirkning det potensielt kan ha på klimaet i fremtiden. Prosjektet er et samarbeid mellom UiT/CAGE, Norsk institutt for luftforskning (NILU) og CICERO Senter for klimaforskning.

Atmosphere

Metanhydrater i havbunnen er en potensiell kilde til utslipp av metan til atmosfæren, hvor metan (CH4) vil kunne være en klimagass med stor innvirkning. Forskning viser imidlertid per i dag at det varierer hvor mye av metanen som slippes ut i havet som faktisk når atmosfæren.

Metanhydrater er potensielt følsomme ovenfor økninger i havtemperaturen, noe som kan komme til å utløse en positiv tilbakekobling som igjen resulterer i en hurtig oppvarming av klimaet. Gjennom MOCA vil vi gjennomføre avanserte målinger og modellering for å fastslå mengden CH4 i atmosfæren som har sitt opphav i metanhydrater, og påvirkningen disse utslippene har. Videre vil prosjektet studere potensielle fremtidige miljøeffekter fra destabilisering av metanhydratforekomster i et stadig varmere klima, med fokus på mulige scenarioer i år 2050 og 2100.

MOCA er et interdisiplinært prosjekt som anvender ulike verktøy for målinger og modellering i samarbeid med forskere internasjonalt og eksisterende prosjekter. Prosjektet er forventet å generere ny kunnskap om Jordens systemer og om klimaendringer ved å bruke området rundt Svalbard som et testmiljø for å studere polare prosesser.

Les mer om MOCA på prosjektets hjemmeside.

 

Om forskningslederen

Cathrine Lund Myhre har doktorgrad i fysisk kjemi fra Universitetet i Oslo. Hun har vært ansatt ved NILU- Norsk Institutt for luftforskning siden 2005. Hennes forskningsfelt er atmosfæriske forandringer og atmosfæriske målinger.  Hun forsker spesielt på naturlige og antropogene drivhusgasser og aerosoler og deres kilder, konsentrasjoner og utvikling over tid. Et spesielt fokus i hennes arbeide har vært subarktiske og arktiske områder.

Cathrine er seniorforsker ved Avdeling for atmosfære og klima, NILU. Hun er en erfaren prosjektleder og hun er involvert i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Hun har også vært ansvarlig for nasjonalt overvåkningsprogram for Norge og Svalbard på vegne av Miljødirektoratet. Hennes forskning er godt dokumentert i mange publiserte artikler og rapporter.

Print Friendly, PDF & Email