En av de største usikkerhetene rundt metanforekomstene i Arktis i dag er hvor store mengder frossen metan som finnes i sedimentene under havbunnen. Et større og viktigere spørsmål er hvor mye av denne metanen som kommer til å lekke ut gjennom naturlige prosesser.

CAGE utvikler ny teknologi innen innhenting, prosessering og tolkning av data for å oppdage og utforske metanhydratreservoarer i arktiske havområder, basert på akustiske og elektromagnetiske data og invers modellering. Våre moderne verktøy vil gjøre oss i stand til å skille metanhydrater fra gassreservoarer under havbunnen.

Årlige ekspedisjoner med våre forskningsfartøy vil også gi oss muligheten til å studere endringene i sedimentene over tid ved hjelp av UiTs nasjonale infrastruktur G3 (“Geosystem 3D seismic imaging”), som er basert på P-kabelkonseptet.

De ulike datasettene vil kombinert gi oss muligheten til å gjøre en grundig undersøkelse av mengden gasshydrat i havbunnen og omfanget av metanlekkasjer.

Om forskningslederen

Stefan Buenz har bred erfaring fra forskning innen marin geologi og geofysikk. Store deler av hans forskningsvirksomhet har vært dedikert til å bedre forstå gasshydratsystemer, og hvor og hvordan de forekommer.

Stefan har en doktorgrad i marin geologi og geofysikk fra UiT Norges arktiske universitet. Han har siden 1997 vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for geologi, UiT. Hans forskningsresultater er dokumentert gjennom mer enn 30 publikasjoner.

Print Friendly, PDF & Email