Go to content

Published in 2020

Academic article

Tian, Skye Yunshu; Yasuhara, Moriaki; Hong, Yuanyuan; Huang, Huai-Hsuan M.; Iwatani, Hokuto; Chiu, Wing-Tung Ruby; Mamo, Bryoni; Okahashi, Hisayo; Rasmussen, Tine Lander

Publication details

Journal: Quaternary Science Reviews, vol. 233
Publisher: Elsevier
ISSN: 0277-3791
e-ISSN: 1873-457X
Pages:
Archive: https://hdl.handle.net/10037/17872
DOI: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106237